ÇEVRE POLİTİKASI

DİTAŞ Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. ve bağlı şirketleri çevre yönetimi kapsamında;
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ilgili MARPOL gerekliliklerine uymayı,
 • Tespit edilen tüm risklere karşı koruma sağlamak ve çevre korumayla ilgili acil durumlara hazırlanmak üzere karadaki ve gemideki personelin Çevre Yönetimi becerilerini sürekli iyileştirmeyi,
 • Çevrenin zarar görmesini engellemeyi,
 • Gemi operasyonlarında çevre dostu uygulamalar, kirli olmayan bir çalışma ortamı ve sıfır kirlilik sağlamayı,
 • Tüm şirket ve gemi personeline mevcut prosedürlere göre çevre korumayla ilgili tüm görev ve sorumluluklarını açıklamayı ve bunların uygulanmasını sağlamayı,
 • Faaliyet gösterdiği coğrafyalarda, çevre ile ilgili tabi olunan ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uymayı,
 • Çevresel performansın iyileştirilmesine yönelik hedefler belirlemeyi, aksiyonlar planlamayı, sonuçlarını takip ederek sürekli olarak geliştirmeye odaklanmayı,
 • Yeni yatırımlarının çevresel etkilerini değerlendirmeyi, çevrenin korunmasını, acil durum ve çevresel risk yönetimini sağlamayı,
 • Faaliyetlerinin iklim ile ilişkili risk ve fırsatlarını gözeterek, iklim krizi ile mücadele ve düşük karbon ekonomisine geçişe katkı sağlayacak çalışmalar hayata geçirmeyi,
 • Hizmetlerinin çevresel etkilerini yaşam döngüsü boyunca kontrol altında tutmayı,
 • Enerji tüketimi, su tüketimi, kaynak tüketimi sonucunda oluşan çevresel etkileri, mevcut en iyi teknikleri de kullanmak suretiyle azaltmayı, doğal kaynakların verimli kullanılmasını,
 • Enerji verimliliği performansı ile ilgili çalışmaların ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının artırılmasını hedeflemeyi,
 • Atık oluşumunu önlemeyi, atıkların azaltılmasını, geri kazanımı, atık yönetiminin ulusal ve uluslararası mevzuata uygun şekilde yapılması,
 • Faaliyet gösterdiği alanlarda doğal ekosistemleri korumayı, sürekli iyileştirme ve geliştirmeye odaklanmayı,
 • Çalışanlarının, tedarikçilerinin, alt yüklenicilerinin ve diğer operasyonel paydaşlarının bu Politika’yı uygulamalarına yönelik faaliyetler yürütmeyi; iş ortaklarının çevresel etkilerini azaltmaları, çevresel performanslarını artırmaları ve kapasitelerini geliştirmeleri için onları teşvik etmeyi,
 • Çevre yönetimi ile ilgili yasal düzenlemelerin, diğer gerekliliklerin, politikaların ve standartların geliştirilmesinde, ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişim ve işbirliği çalışmaları yürütmeyi,
 • Dünya genelinde çevre yönetimi ile ilgili tüm yenilikleri ve gelişmeleri, bilimsel araştırma ve teknolojileri yakından takip etmeyi,
 • Faaliyet gösterilen sektörlerde çevre alanında lider olmayı hedeflermeyi, iyi uygulamaları paylaşmayı, iş birliği geliştirmeyi,
taahhüt eder.

Bu politika belgelenir, uygulanır, saklanır ve kuruluş için ve adına çalışan tüm kişilere iletilir ve halka açık olarak bulundurulur.

Tüm personelin ve yüklenici firma personellerinin bu politikayı bilmesi ve uyması beklenir.
Genel Müdür