KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

Çerezler, pikseller, gifler gibi takip teknolojileri (“Çerezler”) web siteleri ya da mobil uygulamalar gibi çevrimiçi uygulamaları kullanımınız esnasında tablet, telefon ya da bilgisayarlarınız gibi cihazlarınıza yerleştirilen küçük dosyalardır. Çerezler sayesinde web sitelerimiz ve uygulamalarımıza ait sunucular size ait cihazları tanıyarak örneğin dil tercihlerinizin hatırlanmasını site üzerindeki trafiğin yönetilmesini sağlar. Çerezler ayrıca web sitemizi ya da uygulamamızın ziyaretçi sayısını ve kitlesini analiz ederek yazılımlarımızı sizlere daha iyi bir deneyim sunabilmek için geliştirebilmemize ve tercih etmeniz halinde, internet kullanımınız esnasında görüntülediğiniz reklamları kişiselleştirmemize yardımcı olur.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, www.ditasdeniz.com.tr (“Platform”) üzerinde kullanılan çerezlere ilişkin olarak kişisel verileriniz; aşağıda yer alan şirket (“Şirket”) tarafından ve her durumda Ditaş Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği Anonim Şirketi tarafından (hep birlikte “Ditaş Grup Şirketleri”) veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecektir:

 • Ditaş Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş.
 • Bakırköy Tankercilik A.Ş.
 • Beykoz Tankercilik A.Ş.
 • Çengelköy Tankercilik A.Ş.
 • Göztepe Tankercilik A.Ş.
 • Kadıköy Tankercilik. A.Ş.
 • Karaköy Tankercilik A.Ş.
 • Karşıyaka Tankercilik A.Ş.
 • Kartal Tankercilik A.Ş.
 • Maltepe Tankercilik A.Ş.
 • Pendik Tankercilik A.Ş.
 • Sarıyer Tankercilik A.Ş.
 • Salacak Tankercilik A.Ş.
 • T Damla Denizcilik A.Ş.
 • Tuzla Tankercilik A.Ş.
 • Üsküdar Tankercilik A.Ş.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere; https://www.ditasdeniz.com.tr/ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Ditaş Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği Anonim Şirketi ve Grup Şirketleri Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan(“Politika”) ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebebi
Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir. Platform üzerinde farklı amaçlarla çerezler kullanılmaktadır. Kullanılan ilgili çerezin türüne göre veri işleme amaçları ve ilgili çerezi kullanırken dayandığımız Kanun kapsamındaki veri işleme şartı değişebilmektedir.

Zorunlu Çerezler
Zorunlu çerezler, Platform’u görüntülemeniz esnasında cihazınıza yerleştirilen ve sunulan online servislerin düzgün şekilde çalışabilmesi için gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veri işleme şartına dayanmaktayız.

Performans ve Analitik Çerezleri
Performans çerezleri, Platform’u görüntüleyen kişi sayısı ile Platform trafiğini takip ve analiz etmemizi sağlar. Bu çerezler sayesinde Platform üzerindeki alanlardan hangilerinin en sık ya da seyrek ziyaret edildiği gibi bilgileri edinebilir ve Platform’un trafiğini optimize edebiliriz.
Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” veri işleme şartına dayanmaktayız.

İşlevsellik Çerezleri
İşlevsellik çerezleri, Platform üzerindeki belirli işlevlerin sağlanması ve bunlara dair tercihlerinizin hatırlanması için gerekli olan çerezlerdir. Platform üzerinde dil tercihinizi hatırlamak ya da çerez kullanımına yönelik ayarlarınızı kaydetmek için işlevsellik çerezleri kullanılır. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” veri işleme şartına dayanmaktayız.

Kişiselleştirilmiş Reklam Çerezleri
Kişiselleştirilmiş reklam çerezleri, sizlere Platform’da veya Platform haricindeki mecralarda görüntüleme geçmişinize ve ziyaretçi profilinize uygun olarak kişiselleştirilmiş ürün ve hizmet tanıtımı yapmak için kullanılır. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında veri işleme şartı olarak “açık rızanıza” dayanmaktayız.
Aşağıda Platform’da kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Platform’da hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz Platform tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz Platform haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılabilmektedir.

Zorunlu Çerezler
Çerez Adı Sağlayıcı Kullanım Amacı Kullanım Süresi
Net_SessionId Şirket Cihazınız üzerinden gerçekleştirilen oturumun tanınması için kullanılabilir. Oturum Süresince
Consent Şirket Çerez kullanım tercihlerinize yönelik ayarlarınızın hatırlanmasını sağlayabilir. 1 Yıl

 

Performans ve Analitik Çerezleri
Çerez Adı Sağlayıcı Kullanım Amacı Kullanım Süresi
Collect Google Analytics Cihaz kullanımınız hakkında Google Analytics'e bilgi göndermek için kullanılır Oturum Süresince
_ga Google Analytics Site üzerindeki kullanıcılara benzersiz bir ID atayarak sitenin kullanımı hakkında istatistiklerin oluşturulması için kullanılır. 2 Yıl

 

İşlevsellik Çerezleri
Çerez Adı Sağlayıcı Kullanım Amacı Kullanım Süresi
       
       

 

Kişiselleştirilmiş Reklam Çerezleri
Çerez Adı Sağlayıcı Kullanım Amacı Kullanım Süresi
       
       

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; meşru menfaatimiz kapsamında hizmet tedarik ettiğimiz danışmanlar ve diğer teknik hizmet sağlayıcılara, meşru menfaatlerimiz kapsamında iş birliği içerisinde olduğumuz iş ortaklarımıza, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kuruluşlara Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.
Platform üzerinde kullanılan bazı çerezler Şirket haricindeki üçüncü parti servis sağlayıcılar tarafından sağlanmaktadır. Açık rızanızı vermeniz halinde yurt dışında mukim ile Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 9. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.
Kişisel verilerinizin paylaşıldığı taraflara ve aktarım amaçlarına ilişkin detaylı bilgilere Politika üzerinden ulaşabilirsiniz.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda çerezler ve sair takip teknolojileri vasıtasıyla toplanmaktadır.

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesine Sayılan Hakları
Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.ditasdeniz.com.tr/ adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.Kişisel Verilerin
Korunması ve İşlenmesi
Politikası

İncele
İlgili Kişi Başvuru Formuİncele
İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metniİncele