ŞİRKET ENTEGRE TERMİNAL YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

DİTAŞ Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. olarak TÜPRAŞ terminallerinde; Entegre Terminal Yönetim Sistemi çerçevesinde belirlediği politikalar uyarınca;
 • Uluslararası Pilot Organizasyonları Standardı (ISPO), ISO 9001 Kalite Standardı, ISO 14001 Çevre Standartı ve ILO gerekliliklerine uymayı,
 • Şirket, Çevre ile ilgili hedefini “Çevre Mükemmeliyeti” olarak tanımlamış olup, vermiş olduğu tüm hizmetlerde ve yapmış olduğu aktivitelerde “ÇEVREYE ZARAR VERMEME” ilkesi ile çalışmayı,
 • Terminallerde emniyetli çalışma uygulamaları ve emniyetli çalışma ortamı sağlamayı,
 • Tanımlanmış tüm risklere karşı tedbirlerin alınmasını ve emniyet ve çevre koruma ile ilgili acil durumlara müdahaleye hazırlıklı olmak gibi hususlar da dahil olmak üzere, çalışanların emniyet ve kalite becerilerini sürekli geliştirmeyi,
 • Yaralanma veya can kaybının önlenmesini ve çevreye zarar vermekten kaçınmayı,
 • Şirketin hedeflerini karşılamak için istenen kalite ve emniyet standardlarını sağlamayı ve sürdürmeyi,
 • Çevreye karşı hassas kalarak, şirket aktivitelerinin çevreye olan etkilerinin ölçülmesini,
 • Kılavuzluk ve Römorkaj İşletmeciliğinde çevreyle dost uygulamaları ve kirlilik içermeyen çalışma ortamını sağlamayı,
 • Ulusal ve Uluslararası kanun ve yönetmeliklerin ve şirketin uymakla mükellef olduğu ilgili diğer yasal ve düzenleyici şartların yerine getirilmesini,
 • Teknolojik gelişmeleri ve uluslararası kuruluşların pratik uygulamalarını takip etmeyi,
 • Çevre ile ilgili yasalara ve kurallara uymaya yükümlü olarak, çevre koruma yönünden bağlantılı olunan diğer organizasyonların gerekliliklerini de yerine getirmeyi,
 • Şirket “sıfır kirlilik” hedefini başarabilmek için, bütün çalışanlarından şirketin çevre hassasiyetini benimsemelerini ve çevrenin korunması için gereken çabanın en üst düzeyde gösterilmesini,
 • Kılavuz kaptanları, römorkör, pilot botu ve palamar personelini kendileri ile ilgili konularda ya da terminal veya çevreyi ilgilendirecek, kalite ve performansı geliştirecek konularda haberdar etmeyi,
 • Mevcut prosedürlere uygun olarak, çevre korumayla bağlantılı tüm ofis ve terminal personelinin görev ve sorumluluklarının belirtilmesini, bu görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinin sağlanmasını,
 • Risk değerlendirmeleri yaparak, gerekli önlem ve tedbirleri almayı,
 • Periyodik olarak hedeflerin düzenlenmesi, performans takibi, olay analizleri, kök neden tespit çalışmaları yapılması ve bunlara bağlı olarak prosedürlerin yeniden düzenlenmesi suretiyle Entegre Terminal Yönetim Sisteminin sürekli geliştirilmesini ve çevre kirliliğinin önlenmesini,
 • Uygunluğunun ve verimliliğinin sürekliliğinin sağlanması için Entegre Terminal Yönetim Sistemini planlı düzen içinde gözden geçirmeyi,
 • Yönetim sisteminin sürekli gelişimi için gerekli tüm kaynakları sağlamayı,
 • Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak için her bir hizmet ve işlemin kalitesinden emin olmayı,
taahhüt etmektedir.

Bu politika dokümante edilmiştir, uygulanmakta ve muhafaza edilmektedir, şirket ve şirket adına çalışanlara bildirilmiş olup umuma açıktır.

Tüm çalışanlardan bu politikayı kavramış olmaları ve uymaları beklenmektedir.
Genel Müdür